VIDEO HOẠT ĐỘNG

Hướng dẫn rửa tay phòng virus nCov (Corona)

Hướng dẫn rửa tay phòng virus nCov (Corona)

Hướng dẫn rửa tay phòng virus nCov (Corona)

Kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Công an nhân dân

Thực hiện kế hoạch số 167 - KH/ĐUCA ngày 23/12/2019 của Đảng ủy Công an Trung Ương về tuyên truyền đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong Công an nhân dân.

Xem thêm