VIDEO HOẠT ĐỘNG

Hướng dẫn rửa tay phòng virus nCov (Corona)

Hướng dẫn rửa tay phòng virus nCov (Corona)

Hướng dẫn rửa tay phòng virus nCov (Corona)

Thông báo tuyển dụng năm 2019

Tuyển dụng nhân viên Marketing

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng năm 2017

Tuyển dụng KTV Chẩn đoán hình ảnh

Xem thêm

Thông báo tuyển dụng năm 2018

Tuyển dụng KTV Xét Nghiệm

Xem thêm